Rynek spółek publicznych

Rynek spółek publicznych

Mecenas Dariusz Brodecki doradzał i reprezentował spółki w publicznych emisjach akcji o łącznej wartości w cenach emisyjnych ponad 400.000.000,00 PLN (słownie: czterysta milionów polskich złotych).
Nasza Kancelaria świadczyła pomoc prawną poprzez bezpośredni udział w negocjacjach, w ramach jednej złożonej transakcji, z konsorcjum banków stosownych Umów Kredytowych o wartości 50.000.000,00 EURO (słownie: pięćdziesiąt milionów euro) oraz 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych polskich),
Kompleksowo przygotowywaliśmy pakiet umów powiązanych i przygotowawczych (takich jak Mandate Letter, Term-Sheet) wraz z przeprowadzeniem publicznej emisji akcji jednej ze spółek publicznych notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych o wartości blisko 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów polskich złotych).
Nasza Kancelaria doradzała i nadal doradza Zarządom spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w zakresie obsługi korporacyjnej, obowiązków informacyjnych w szczególności wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Market Abuse Regulation, „Rozporządzenie MAR”) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive „Dyrektywa MAD II”).