Czym jest upadłość konsumencka?

Start Reading

Upadłość konsumencka to instytucja pomocy prawnej wynikająca z ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U. 60, poz. 535 z późn. zm.), która daje osobom fizycznym możliwość uregulowania swoich zadłużeń wobec wierzycieli oraz ewentualne dokonanie ich częściowego lub całkowitego umorzenia. Jest to szczególnie istotne dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z niespłacalnymi długami.

Nadrzędnym celem upadłości konsumenckiej jest zapewnienie ochrony interesów dłużników, którzy nie są w stanie spłacić swoich długów, jednocześnie dając możliwość zaspokojenia roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Ponadto postępowanie upadłościowe prowadzone jest tak, aby ponad zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, umożliwić ewentualne umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych
w postępowaniu upadłościowym.

Podstawową zasadą upadłości konsumenckiej jest to, że dłużnik, który znajduje się
w sytuacji niewypłacalności, może złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości za pośrednictwem systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych. Wniosek taki powinien być poparty dokumentami, które potwierdzają trudną sytuację finansową dłużnika oraz stan niewypłacalności, która polega na tym, że spłata zadłużenia w normalnym trybie prowadziłaby do dalszego pogorszenia sytuacji materialnej dłużnika i utrudnienia zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką Sąd podejmuje decyzję o otwarciu postępowania upadłościowego. Postępowanie takie obejmuje kilka etapów. Na początku sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości oraz oznacza syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika. Syndyk ma za zadanie zabezpieczyć majątek dłużnika i prowadzić postępowanie mające na celu zaspokojenie wierzycieli.

Kolejnym etapem jest zgłaszanie przez wierzycieli swoich wierzytelności. Następnie po zakończeniu terminu zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku upadłego wchodzącego w skład masy  upadłości, Syndyk dokonuje przygotowania projektu planu spłat wierzytelności, który następnie przedkładamy jest do Sądu celem zatwierdzenia.

Ważnym aspektem upadłości konsumenckiej jest również możliwość umorzenia części długów, jeżeli Sąd stwierdzi, że spłata wszystkich zobowiązań przez dłużnika byłaby niemożliwa i prowadziłaby do pogorszenia jego sytuacji materialnej wykraczające poza ramy słuszności i humanitaryzmu.

Upadłość konsumencka jest zatem instytucją mającą na celu pomóc osobom fizycznym
w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki niej osoby zadłużone mają szansę na uregulowanie swoich zobowiązań w sposób bardziej korzystny dla nich samych, jednocześnie dając możliwość zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Warto jednak pamiętać, że decyzję o ogłoszeniu upadłości i umorzeniu długów podejmuje sąd, który analizuje indywidualną sytuację każdego dłużnika.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie upadłości konsumenckiej skontaktuj się
z naszą Kancelarią. Nasi prawnicy posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie

w zakresie prawa upadłościowego z chęcią udzielą wsparcia!